Fremtiden er grønn

[ivcs]
Type: article
Parent page: Grønn energi
[/ivcs]

Grønn energi er et av de viktigste begrepene vi hører om i dag. «Grønn energi» er et begrep vi benytter når vi snakker om fornybar, bærekraftig energi. Hva legger vi i disse begrepene? At en energikilde er fornybar og bærekraftig innebærer først og fremst at mengden ressurser tilgjengelig for energiproduksjon er mulig å opprettholde før det går tomt. Bærekraft innebærer det å velge å bruke ressurser på en slik måte at de både dekker behovene til befolkningen som eksisterer, samtidig som vi sørger for å etterlate oss en verden som er levelig og har tilstrekkelige ressurser til å dekke fremtidige generasjoners behov.

Dette er i hovedtrekk beskrivelsen av det antroposentriske ståstedet bak grønn energi, men det handler jo ikke bare om å bevare ressurser for å dekke menneskets behov. Grønn energi innebærer også det å ta vare på naturen slik den er, deriblant ivareta plante- og dyreliv, landskap, innsjøer, hav og terreng. Det er altså mulig å produsere fornybar energi som ikke nødvendigvis kan anses som bærekraftig eller «grønn».

I dag benytter vi i større grad fornybare energikilder, deriblant energi produsert av sol, vann og vind. Et problem vi har sett diskutert i media er f.eks. bruken av vindmøller, eller nærmere sagt – plassering av vindmøller. Vindmøller er en særdeles effektiv måte å utvinne energi på, og anses for å være en av de mest miljøvennlige formene for energi som kan utvinnes i stor skala. Et problem en kan vurdere her, er at vindmøller i storskala-produksjon som oftest tar stor plass, og kan være ødeleggende for nærliggende fauna. En ser f.eks. at en mye større andel fugler dør som følge av at de setter seg fast i eller flyr inn i vindmøller som plasseres til havs eller til fjells, hvor det vil være størst mengder vindkraft å utvinne.

Her kan en spørre seg om denne typen energi er «grønn» når alle aspekter vurderes. Uansett, det å tenke fornybart er utvilsomt et steg i riktig retning.